INOVACIONE TEHNOLOGIJE NAUČNO TEHNOLOŠKOG PARKA
IHIS-a  KOJE SE NUDE MSP

Radi se o tehnologijama osvojenim od strane NT Parka u saradnji sa domaćim i inostranim istraživačko-razvojnim organizacijama ili licencodavcima. One su ili potpuno nove ili su inovirane sa aspekta bolje zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Prve informacije se mogu naći na sajtu NT Parka, a ponude se rade u vidu biznis planova koji se ugovaraju sa zainteresovanim investitorima.
Svoje tehnologije IHIS nudi po principu kompletnog finansijskog inženjeringa, što znači da zajedno sa investitorom odabira odgovarajuće banke za kreditiranje i obezbeđuje adekvatne garancije za potrebne kreditne linije pod uslovom da sa investitorom ugovori 51% upravljačkih (ne vlasničkih!) prava do povrata kreditnih sredstava.

1. INOVACIONE TEHNOLOGIJE  IZ OBLASTI BIOTEHNOLOGIJA
1.1.   Proizvodnja dijetetskih i visokonutritativnih proizvoda na bazi surutke.
1.2.   Proizvodnja bezalkoholnih pića sa dijetetsko-nutritivnim svojstvima.
1.3.   Proizvodnja visokokvalitetnih voćnih žestokih pića.
1.4.   Proizvodnja etil-alkohola iz kukuruza.
1.5.   Proizvodnja jabukovog sirćeta.
1.6.   Proizvodnja pektina.
1.7.   Proizvodnja niskomolekulskog dekstrana (NMD)
1.8.   Proizvodnja stočnog kvasca.
1.9.   Proizvodnja biodizela.
1.10. Proizvodnja žestokih pića na bazi vinskog destilata i bioetanola
1.11. Proizvodnja sušenih poljoprivrednih proizvoda i šumskih plodova.
1.12. Proizvodnja sušenih proizvoda na bazi voća, bilja, duvana i drveta
1.13. Proizvodnja dehidriranih voćnih plodova.
1.14. Proizvodnja ekstrakta suvog voća (šljiva, smokvi i grožđa).
1.15. Proizvodnja sirćeta iz raznih sirovina (acetator).

2. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI SIROVINA I ADITIVA ZA FARMACEUTSKU, PREHRAMBENU I DRUGE INDUSTRIJE
2.1. Proizvodnja sorbitola.
2.2. Proizvodnja glukonske kiseline i glukonata nekih metala.
2.3. Proizvodnja dekstran-karbonske kiseline i dekstran-karbonata nekih metala.
2.4. Proizvodnja apsolutnog etanola i specijalnih organskih rastvarača na bazi etanola.
2.5. Proizvodnja ekstrakta lekovitih bilja
2.6. Proizvodnja tioacetina
2.7. Proizvodnja eteričnih ulja iz lekovitog i aromatičnog bilja.

 3. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI PREČIŠĆAVANJA PRIRODNIH I OTPADNIH VODA
3.1. Proizvodnja natrijum-hipohlorita elektrohemijskim postupkom kao dezinfekcionog sredstva u procesu dobijanja vode za piće.
3.2. Proizvodnja elektroaktivirane vode sa ekološki povoljnim dezinfekcionim svojstvima u širokoj oblasti primena.
3.3. Proizvodnja feri-soli kao koagulanata u procesu prečišćavanja voda.
3.4. Proizvodnja koagulanata na bazi jedinjenja aluminijuma u procesu prečišćavanja voda:
aluminijum-sulfat, polialuminijum-sulfat (PAS), polialuminijum-hlorid (PAC),
polialuminijum-silikathlorid (PASiC).
3.5. Proizvodnja feri-oksihlorida velike specifične površine kao adsorbenta za odstranjivanje nekih toksičnih metala (As, Se) u procesu prečišćavanja voda.
3.6. Proizvodnja karbona velike specifične površine kao adsorbenta za demineralizaciju i odstranjivanje teških metala u procesu prečišćavanja voda.
3.7. Izrada stacionarnih i prenosnih uređaja za prečišćavanja voda elektrohemijskim postupcima:
elektrodezinfekcija, elektrokoagulacija, elektroflotacija, elektrodemineralizacija (kapcitivna
dejonizacija), elektrokorekcija (regulisanje pH).

4. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI HEMIJSKIH IZVORA STRUJE
4.1. Proizvodnja stacionarnih olovnih akumulatora (u saradnji sa BAE, SR Nemačka).
4.2. Prerada istrošenih (otpadnih) olovnih akumulatora.
4.3.Proizvodnja prizmatičnih alkalnih akumulatora
4.4. Prerada istrošenih alkalnih akumulatora.
4.5. Proizvodnja malogabaritnih metal-hidrid akumulatora.
4.6. Montaža specijalnih baterija malogabaritnih akumulatora i primarnih elemenata za
profesionalne primene.

5. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ METALURGIJE I ZAŠTITE METALA OD  KOROZIJE
5.1. Proizvodnja mekih i tvrdih lemova.
5.2. Proizvodnja elektroaktivnih vezivnih materijala.
5.3. Proizvodnja dodatih materijala za zavarivanje aluminijuma i njegovih legura.
5.4. Proizvodnja punjene žice za MIG/MAG postupak zavarivanja.
5.5. Proizvodnja visokolegiranih livova otpornih na habanje.
5.6. Dobijanje zazaštitnih (antikorozionih) prevlaka.
5.7. Proizvodnja legura i protektora za zaštitu metala od korozije.
5.8. Projektovanje, izrada specijalne opreme i izvođenje elektrohemijske zaštite podzemnih i
podvodnih metalnih konstrukcija — katodna, anodna i protektorna zaštita, kao i zaštita od lutajućih struja.

6. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI NEORGANSKIH MATERIJALA
6.1. Proizvodnja bazaltnog stakla.
6.2. Proizvodnja beskonačnih bazaltnih vlakana.
6.3. Proizvodnja kompozitnog kamena (po tehnologiji Bretonstone).
6.4. Proizvodnja poludragog kamena.
6.5. Proizvodnja staklenih vacuum-paketa sa poboljšanim termo-izolacionim svojstvima.
6.6. Tretman opasnog otpada na bazi neorganskih soli.
6.7. Tretman opasnog otpada na bazi starih nikal-kadmijim i nikal-metalhidridnih akumulatora.

7. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI ORGANSKIH MATERIJALA
7.1. Rekuperacija i regeneracija organskih rastvarača iz vazdušne smeše.
7.2. Rekuperacija rastvarača iz otpadnih industrijskih elemenata.
7.3. Tretman opasnog otpada na bazi organskih materija.

8. INOVACIONE TEHNOLOGIJE IZ OBLASTI MALE ENERGETIKE OD ZNAČAJA ZA OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE
8.1. Proizvodnja toplotnih sunčanih kolektora sa koncentracijom sunčevog zračenja (saradnja sa VIESH – Sveruski institut elektrifikacije poljoprivrede).
8.2. Proizvodnja fotonaponskih panela (modula) za konverziju energije sunčevog zračenja u električnu energiju (saradnja sa VIESH).
8.3. Proizvodnja vetrogeneratora manje snage (saradnja sa VIESH).
8.4. Proizvodnja autonomnog izvora napajanja manje snage na bazi gas-dizelgeneratora pri čemu se koristi gas iz biomase.
8.5. Proizvodnja vodonika kao način akumulacije električne energije kod fotonaponskih sistema (specijalni elektrolizeri uz izdvajanje jednog gasa i manjim utroškom energije).
8.6. Tretman komunalnog čvrstog otpada (KČO) plazma tehnologijom
8.7. Tretman opasnog otpada i otpada uopšte plazma tehnologijom
8.8. Inovacije u grejnim sistemima uz korišćenje fenomena kavitacije - toplogeneratori 1,5 puta efikasniji od klasičnih
8.9. Ekološko sagorevanje mazuta sa povećanom toplotnom efikasnošću korišćenjem fenomena kavitacije
8.10. Inovacije u ekološkom korišćenju uglja (vodena suspenzija) kao izvora toplote i reformisanih energetskih goriva
 

9. PLAZMA TEHNOLOGIJE ZA EFIKASNO KORIŠĆENJE GORIVA I MINERALNIH SIROVINA

9.1 Plazma tehnologije bez mazutnog pripaljivanja kotlova na ugljenu prašinu i stabilizaciju plamena ugljenog praha sa tehnoekonomskim pokazateljima korišćenja na TEC Rusije
9.2. Plazmena allo - autotermička gasifikacija uglja za dobijanje energetskog gasa, sa prikazom odgovarajućeg gasifikatora
9.3. Plazma-parna gasifikacija i kompleksna prerada uglja za dobijanje sintetskog gasa (CO+H2), vodonika (H2) i korisnih nuzproizvoda iz mineralnog sastava ugljeva
9.4. Plazma tehnologija bezmazutne (ili bez gasne) stabilizacije izlaza tečne (rastopljene) šljake iz kotlova sa istekom tečne šljake           
9.5. Plazma tehnologije za dobijanje redukcione gasne smeše koja u metalurgiji može zameniti potrebu za koksom
9.6. Plazma tehnologije za korišćenje ostatka pri dubokoj rafinaciji nafte
9.7. Elektrotehnologija za topljenje prirodnih bazalta u elektromagnet-nom reaktoru (EMR)
9.8. Plazmeno-ciklonski postupak topljenja prirodnih bazalta
9.9. Plazma tehnologija topljenja prirodnih kvarcita u plamenom elektromagnetnom reaktoru (PEMR) sa negativnom obratnom vezom (NOV) za dobijanje elektrotopljenog kvarca
9.10. Plazma tehnološka prerada kvalitetnijih ugljeva u aktivne ugljeve
9.11. Plazmena tehnologija zapaljivanja i stabilizacije plamena ugljenog praha u rotacionim pećima za proizvodnju glinice ili u proizvodnji cementa
9.12. Plazma –ciklonska tehnologija pečenja cigala i crepa
9.13. Plazmeno-ugljena tehnologija za zagrevanja i žarenja elemenata za kovanje
9.14. Plazma-tehnološki postupak dobijanja kompozitnih nanougljeničnih materijala (KNM) i vodonika pirolizom ugljovodoničnog gasa
9.15. Matematičko modeliranje procesa plazmenog zapaljivanja, sagorevanja, gasifikacije čvrstih goriva i prerade mineralnih sirovina


 
10. PROJEKTOVANJA I KOMPLETNI INŽENJERING
NT Park ima sopstvene timove projektanata, tako da je za kompletnu ponudu inovacionih tehnologija u stanju da projekte implementira po principu ključ u ruke. Ako je potrebno biraju se najkompetentnije projektantske kuće za one poslove gde se sa investitorom odluči da je to potrebno.
Na dalje se daju samo neki primeri gde su  timovi/članice stekli posebna iskustva:
10.1. Projektovanje kompletnog postrojenja za proizvodnju biodizela na bazi biljnih ulja.
10.2. Projektovanje kompletnog postrojenja za proizvodnju bioetanola iz žitarica.
10.3. Projektovanje kompletnih procesnih postrojenja.
10.4. NT Park vrši sve predinvesticione aktivnosti za svoje komitente-investitore:
- izrade tehno-ekonomskih analiza
- izvođenje analize tržišta
- izrade biznis planova za inovacione tehnologije koje se nude
- izrade investicionih programa
- izrade glavnih projekata (tehnoloških, mašinskih, montažnih kao i podloga za druge projekte)
10.5. NT Park ima sopstvene proizvodne pogone procesne opreme specifične namene, pretežno iz oblasti difuzionih i termičkih operacija, separacionih procesa (destilacije, rektifikacije, apsorpcije, adsorpcije, ekstrakcije, mešanje sistema tečnost-gas i tečnost-čvrsto, hemijski i mikrobiološki reaktori, sušare, kotlovi, izmenjivači toplote, elektrolizeri i dr.)
10.6. NT Park sa svojim timovima eksperata vodi kompletne izgradnje procesnih postrojenja (nadzor, montaža, puštanje u rad, dovođenje procesa i postrojenja do projektovanog nivoa).
10.7. NT Park sa svojim ekspertskim timovima vrši rekonstrukcije postojećih postrojenja radi unapređenja procesa, poboljšanje postupaka i proizvoda, racionalizacije utroška energije i materijala.

INOVACIONI RAZVOJNI PROJEKTI NT PARKA IHIS-a

U ovom pregledu se nalazi izvestan broj akumuliranih znanja za koja se pretpostavlja da se relativno brzo (12-24 meseca), uz adekvatno finansiranje, mogu oblikovati inovacione tehnologije za implementacije u veliko serijske inovacione proizvodnje. Ova znanja su konačna i kroz pilot proizvodnje ili prototipska rešenja se osvajaju i tehnološki parametri. Ova znanja su nastala ili u IHIS-u ili u institutima u inostranstvu (VIESH, Moskva) sa kojima IHIS ima dugogodišnju saradnju.

 Razvoj tehnologije i opreme za proizvodnju prvog domaćeg ekološkog dezinfekcionog sredstva

Rezultati višegodišnjeg razvojnog rada u IHIS-u na osvajanju ekološkog sredstva za sprečavanje razvoja patogenih bakterija najčešće prisutnih u prehrambenoj industriji, zdravstvenim ustanovama, školskim i drugim mestima gde se stiče veći broj ljudi, su pokazali opravdanost izabrane metodologije. Prihvaćena je patentna prijava (R-309/03, 21.04.2003. god). Merodavne instance su dale zadovoljavajuću ocenu uspešnosti primene. Laboratorija za ispitivanje dezinficijenasa Vojnomedicinske akademije ispitala je efikasnost sredstava na suzbijanju mnogih mikrobioloških kultura (Salmonella cholereaesuis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Staphylococcus, Enterococ faecali, Candida albicans i mnogo drugih). Trenutno se sredstvo pod imenom ECOCUTE, koje predstavlja prvo domaće ekološko sredstvo sa širokim poljem delovanja, nalazi na VMA u nacionalnom centru za kontrolu trovanja radi dobijanja toksikološke ocene.
Cilj projekta je razvoj tehnologije i opreme za proizvodnju dezinfekcionog sredstva poluindustrijskog kapaciteta.

Plazma postupci u prečišćavanju voda

Na bazi već poznavanja raznih načina generisanja plazme za prečišćavanja voda intenzivnim istraživanjima kroz saradnju i sa drugim institutima u zemlji i inostranstvu definisao bi se optimalni postupak prečišćavanja voda od raznih organskih komponenata sa ciljem da se dobije čista voda za piće.

 Prečišćavanje voda za piće od arsena

Sa obzirom da značajna regija u našoj zemlji ima problem prisustva arsena u većoj količini od dozvoljene, predlaže se  inovacioni projekat koji će rezultovati u ekonomski opravdanom postupku prečišćavanja voda od arsena i drugih štetnih elemenata.

Prečišćavanje zemljišta od organskih kontaminata plazma postupkom

Sa obzirom da značajan broj naftnih bušotina u zemlji kao i broj pogona koji manipuliše sa naftnim derivatima, postoje značajne površine zemlje zatrovane organskim materijalima štetnim po čoveka. Projektom bi se definisalo ekonomski opravdano postrojenje koje bi bilo  mobilnog karaktera i moglo bi se koristiti intenzivno i premeštati sa mesta na drugo mesto,
gde je to potrebno.

Primena elektroaktivirane vode u ratarstvu i povrtarstvu

U saradnji sa Poljoprivrednim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu i nekoliko poljoprivrednih instituta intenzivirao bi se rad na istraživanjima primene elektroaktivirane vode na kojoj IHIS zasniva i svoje 100%-tno ekološko dezinfekciono sredstvo (prijavljen patent). Ustanovio bi se način zamene hemijskih sredstava zaštite i prehrane biljaka, što bi dovelo do zdravije hrane i opšteg boljitka nacije. Na sličan način Japanska vlada želi da smanji primenu hemijskih sredstava u poljoprivredi za 80%.

Proizvodnja bazaltnih beskonačnih vlakana

Sa obzirom na rasprostranjenost bazalta i postojanje pogona za proizvodnju staklenih vlakana, od izuzetnog privrednog značaja za zemlju je istraživanja mogućnosti da se u ETEXU na Ibru kod Boljevca aktivira pomenuta proizvodnja.

Osvajanje proizvodnje fotonaponskih modula sa koncentratorima sunčanog zračenja

U saradnji sa VIESH osvajala bi se proizvodnja fotonaopnskih modula sa koncentracijom sunčanog zračenja. Sa jedne strane bi se osvajao sam koncentrator i mehanizam njegovog podešavanja prema  upadnom uglu sunčanog svetla u toku godine. Sa druge strane bi se osvajao solarni fotonaponski modul sa mogućnošću hlađenja vodom. Ovim bi se postizao veći stepen korisnog dejstva kod samih fotonaponskih ćelija  koje su još uvek skupi deo fotonaponskog sistema.

Osvajanje proizvodnje toplotnih sunčanih kolektora uz koncentraciju sunčanih zraka.

Na isti način kao i u prethodnom projektu je u pitanju međunarodna saradnja sa VIESH. Rezultati prvog dela prethodnog projekta (osvajanje koncentratora sunčanog zračenja) bi se ovde primenili. Osvajao bi se samo sam termički  kolektor na bazi staklenih prizmi, sličnih kao kod fotonaponskih modula. Ovde je neophodno  osvajanje   i određenog akumulatora toplotne energije.

Osvajanje autonomnog izvora napajanja  (3-5 KW električne energije; 10-15 KW toplotne energije) na bazi biomase

U saradnji sa VIESH bi se pristupilo osvajanju proizvodnje gore navedenih  autonomnih izvora napajanja. Zacrtana je i saradnja sa firmama iz Mađarske, gde bi se ovi sistemi izvozili. Godinu dana rada bi rezultovalo u dokumentaciji za velikoserijsku proizvodnju. Deo sistema je i gas-dizelgenerator. On bi se osvajao zajedno sa nekim evropskim proizvođačima. U serijskoj proizvodnji u zemlji zaključio bi se ugovor o montaži gas-dizel generatora na bazi uvoznih komponenti. U prvo vreme dok se kod nas ne donesu zakonski propisi  koji  regulišu korišćenje obnovivih izvora energije – kompletna proizvodnja bi se izvozila u evropske zemlje, gde takvi propisi postoje.

Plazma  generator na bazi Teslinog sistema

U saradnji sa VIESH osvojila bi se izrada plazma generatora razne snage i razne polarnosti  na bazi Teslinog sistema.
Definisala bi se mesta primene gotovih plazma generatora.
Ovo je od posebnog značaja jer se predviđa finansiranje projekta
TRETMAN OPASNOG OTPADA (I OTPADA UOPŠTE) PLAZMA TEHNOLOGIJOM
od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine. Razvoj plazma baklje na bazi Teslinih radova bio bi poseban doprinos plazma tehnologiji, koja kao takva postaje jedinstvena u svetu za tretman opasnog ali i otpada uopšte.

Osvajanje  svetlosne signalizacije i osvetljenja na bazi fotonaponskih  panela za putne mreže  i gradove

U saradnji sa VIESH osvojilo bi se više tipskih signalizacija i osvetljenja za autoputeve i putne mreže na bazi kod nas osvojenih solarnih modula.

Osvojenje vetrogeneratora manjih snaga za široku potrošnju

U saradnji sa VIESH bi se osvojila proizvodnja nekoliko vetroelektričnih generatora manje  snage.  Rezultat projekta  bi bila tehnička dokumentacija za serijsku proizvodnju i prototipovi.
Stručnjaci VIESH-a su razvili vetrogenerator posebnih karakteristika. Zajednički nastavak razvoja xxx osnove za osvajanje vetroelektričnih generatora velike snage.

Izgradnja pogona za fotonaponske panele

Na bazi saradnje sa Sveruskim institutom elektrifikacije poljoprivrede (VIESH) iz Moskve i nekim evropskim dobavljačima opreme, izgradio bi se pogona za izradu fotonaponskih modula (panela), kapaciteta 1 MW godišnje u jednoj smeni. Međutim, pogon bi bio svojevrsna poluindustrijska laboratorija koja bi služila za dalji razvoj proizvodnje i osvajanja različitih fotonaponskih sistema (razvoj primene).
Naime, već u osnovnoj proizvodnji na bazi licence VIESH-a, uvela bi se inovacija (na bazi saradnje sa stručnjacima Vinče) koja bi doprinela povećanju efikasnosti PV-ćelija i PV-modula u odnosu na efikasnost po licencnoj dokumentaciji.
To povećanje bi bilo na nivou bar oko 15% (relativno, znači ako je osnovna efikasnost 15% sa poboljšanjem bi bilo 17,25%). Ovakvi PV moduli bi se koristili u projektima navedenim pod brojem 7, 8 i 11 u ovom pregledu.

Osvajanje staklenih vakumpaketa široke namene

U saradnji sa VIESH osvojila bi se proizvodnja staklenih vakumpaketa, koji raspolažu sa boljim termičko-izolacionim svojstvima od dosada poznatih „termopan-stakala“. Po metodi izrade radarskih ekrana osvojila bi se proizvodnja velikih staklenih ploča. Paket od dve ili čak tri međusobno zaletovane ploče sa keramičkim distancerima, obezbeđuje izuzetna izolaciona svojstva. Primena je za zastakljivanje prozora ali i za oblaganje fasada nekih zgrada. Široko polje bi bilo i za staklenike koji bi sada mogli biti mnogo efikasnije klimatizovani.

Proizvodnja biodizela 100KW (dnevno) na bazi biomase

U saradnji sa VIESH izgradio bi se pogon - mobilni za proizvodnju lakog biodizel goriva. Ono se meša sa običnim dizelom do 30% i dobija se bio-dizel. Nova tehnologija je na bazi brze pirolize biomase. Za samo funkcionisanje sistema koristi se 10% proizvedenog goriva. Efikasnost sistema je gorivo u količini od 50% organskih materija koje ulaze u proces.
Ovaj postupak dobija na značaju jer se u poslednje vreme ne isplati klasična proizvodnja biodizela na bazi repicinog ili drugih ulja (ulje je skuplje od biodizela).

Rezonantni prenos električne energije jednom žicom na bazi Teslinog sistema, snage od 100KW

U saradnji sa VIESH osvojio bi se mobilni sistem snage 100KW za jednožilni prenos električne energije. Jedna žica koja se koristi je mnogo tanja tako da se vrši ušteda u utrošku metala više od 10 puta.
Međutim, ako bi bio samo početak, tj. otvaranje „poligona“ za razvoj primene rezonantne metode prenosa električne energije.

Osvajanje aktivirane žice za zavarivanje

U  saradnji sa ukrajinskim institutom za zavarivanje osvojila bi se proizvodnja aktivirane žice za zavarivanje posebnih svojstava, koje nema na našem tržištu.
Uz finansiranje Ministarstva Nauke već je osvojen jedan kvalitet žice. U pripremi je nastavak projekta za naredne kvalitete žice. Predmet inovacionog projekta je izgradnja pilot postrojenja kojim bi se mogle proizvoditi količine da zadovolje današnje potrebe zemlje.

Osvajanje proizvodnje elektrohemijskim putem nekih farmaceutskih  sirovina i drugih proizvoda

U saradnji sa TMF izgradio bi se pogon, koji bi kasnije služio kao poluindustrijska laboratorija za dalji razvoj i drugih sirovina  u proizvodnji lekova, a mogao bi da zadovolji i potrebe za nekim proizvodima koji se danas uvoze (na primer punjenje protivgradnih raketa).

Osvajanje efikasnijih i dugotrajnijih svetlećih tela u odnosu na postojeće poznatih firmi

Sa sopstvenim znanjima (saradnja sa stručnjacima Vinče) osvojili bi se „štedljive dugotrajne sijalice“ sa većim stepenom iskorišćenja od onih od poznatih svetskih proizvođača. Osvojila bi se i različita primena s obzirom na karakter napajanja koji može biti, istovremeno, ili na 220V ili na 12V. Znači xxx bi potreba da se u buduće projektuju dve razvojne mreže (visokonaponska i niskonaponska) za potrebe bezbednosnog osvetljavanja.
Inače zamenom klasičnih sijalica kako u domaćinstvima tako i u javnim rasvetama, upriličila bi se ušteda ravna bar dvema termoelektranama. Može se zamisliti nivo uštede.

Osvajanje prototipa vodoničnog generatora posebno pogodnog za napajanje obnovivim izvorima električne energije

Na bazi patentno zaštićenog rešenja za vodonični generator finansiralo bi se osvajanje prototipa i i ostvarenja uslova za veliko serijsku proizvodnju istog.
Radi se o potpuno novom pristupu elektrolitičkog dobijanja vodonika, gde se za razliku od klasičnih generatora izdvaja samo jedan gas. Uređaj može da radi pri vrlo različitim snagama napajanja, što je pogodno pri korišćenju fotonaponske energije, koja tokom dana može biti vrlo promenljiva. Uređaj „pamti“ stanje pri nestanku napajanja i nastavlja ciklus pri pojavi i neznatne količine fotonaponske energije.
Ovaj uređaj će biti vrlo interesantan u svetu jer se razvoju fotonaponskih „elektrana“ sve više poklanja pažnja u svetu. Proizvodnja vodonika električnom energijom proizvedenom fotonaponskim panelima (modulima) je način akumulacije električne energije. Ovaj generator može postati brend Srbije.

Smanjenje sadržaja sumpora u mazutu kod njegove primene u kotlovskim postrojenjima toplana

Odgovarajućim tretmanom mazuta moguće je značajno smanjenje sadržaja sumpora u njemu (do 80%, znači – pet puta). Sa istim fizikohemijskim tretmanom povećava se količina za 100% (znači duplo), a toplotni sadržaj za 80% u poređenju sa onim u tretiranoj količini mazuta.
Na taj način, pored doprinosa životnoj sredini, energetska efikasnost postrojenja koje koristi mazut se povećava za 50% (duplo se smanjuje izdatak za nabavku mazuta).

Smanjenje sumpora u dizel gorivu koje troše veliki korisnici vozila na dizel pogon (GSP, Beograd, „LASTA“ i drugi)

Korisnici velikih flota vozila na dizel pogon ugradnjom kod sebe predmetnog postrojenja, smanjuju sadržaj sumpora za 10 puta u odnosu na originalno gorivo. 
Istim fizikohemijskim tretmanom se količina goriva povećava za 20% a time se postiže i povećana rentabilnost vožnje

Razvoj automobila budućnosti

Razvojem prenosa električne energije rezonantnim metodama, bitno je znati da postoji vrlo široko polje primene takvih metoda. Te primene nisu interesantne samo sa globalnog energetskog stanovišta (povezivanje tri ogromne elektrane na sunčanu energiju u jedinstvenu svetsku energetsku mrežu) nego postoji niz različitih primena. Jedna od njih je za razvoj i eksploataciju automobila budućnosti. Ovakav auto će biti bez motora sa unutrašnjim sagorevanjem, bez rezervoara za gorivo, bez baterije, bez gorivnih spregova, bez ograničenja u autonomiji vožnje, a sa mogućnošću potpune automatizacije vožnje na autoputevima.

 
             

Save

Save

Save

Save