Institut za Hemijske Izvore Struje – IHIS (osnovan 1971. god.) se transformisao u Privredno Preduzeće (1989. god.) i privatizacijom je nastao IHIS Holding a.d. (Holding za Istraživanje Hemijskih Izvora Struje - 1991. god.) koji je kao vlasnik kapitala, ceo svoj raspoloživi prostor (oko 6.000 metara kvadratnih) industrijskog i poluindustrijskog karaktera stavio na raspolaganje funkcionisanju Tehnološkog Parka IHIS-a. IHIS Holding a.d. u duhu novog (decembar 2005. god) Zakona o inovacionoj delatnosti promenio naziv u IHIS Naučno Tehnološki Park Zemun a.d. i kao takav ušao u Registar subjekata inovacione delatnosti resornog Ministarstva. U okviru NTP Zemun registrovan je za sada i drugi subjekat inovacione delatnosti - IHIS Razvojno Proizvodni Centar d.o.o..

Po Statutu NTP Zemun sve èlanice su samostalni privredni subjekti - privatne firme (društva sa ograničenom odgovornošću) sa jednim ili više osnivača. Kao članica NTP Zemun u toku je (decembar 2006. god.) akreditacija istraživačko - razvojnog instituta u duhu Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti.

IHIS Naučno Tehnološki Park Zemun

... je kao takav prvi u Srbiji (u oblasti tehničko tehnoloških nauka) registrovan od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine kao inovaciona organizacija koja pruža usluge zajedničkog karaktera inovacionim firmama. Raspolaže sa oko 6.000 kvadratnih metara  industrijskog prostora koji koriste članice, uglavnom manje privatne firme. One su nekad dobile tehnologije od Parka, nekad su ušle sa svojim znanjima.

 

Sa svojim firmama - članicama, NTP Zemun predstavlja ustvari jedan Poslovni Sistem čiji proizvod su oblikovane industrijske inovacione tehnologije koje nudi MSPP za implementaciju zajedno sa partnerskim inženjering firmama. Implementacija tehnologija u zainteresovane firme ide po sistemu kompletnog finansijskog inženjeringa.
Svojim Anketnim Listom (nalazi se na web stranama) NTP IHIS-a animira potencijalne preduzetnike koji imaju svoje ideje ili su spremni da prihvate inovacione tehnologije IHIS-a, i onda im obezbeđuje:

  • analize opravdanosti preduzetničke ideje i ocene celishodnosti formiranja firme-člana NTP,
  • izrade Biznis Plana za proizvodni pogon buduće firme-članice NTP,
  • sa merodavnim instancama formiraju firmu,
  • sa novo-formiranom firmom zaključuju ugovor o članstvu u NTP, kojim se definiše prostor koji će firma koristiti i uslovi za to.
 
             
0 0 0 0 0 0 0
      
 

NTP IHIS Zemun je u julu 2006 godine postao punopravni član Balkanske Asocijacije za Zaštitu Životne Sredine (B.EN.A).

ONIMA KOJI SU ZAINTERESOVANI  ZA INOVACIJSKI SISTEM IHIS-a

PROGRAMI KOJI BI SE MOGLI REALIZOVATI U TEHNOLOŠKOM PARKU IHIS-a ILI U SARADNJI SA NJIM

INOVACIONI RAZVOJNI PROJEKTI

Opširnije

   
             

Save

Save

Save

Save

Save