MISIJA

1.   Stimulisanje preduzetništva u oblasti razvoja i visokih tehnologija na području Beograda (posebno opštine Zemun), pomaganjem osobama sa preduzetničkim idejama u oformljenju i realizaciji preduzetničkih projekata na bazi njihovih ideja.

2.   Otvaranje novih radnih mesta i podsticaj razvoja novih proizvoda.

3.   Pomaganje inovatorima i mladim preduzetnicima u realizaciji i komercijalizaciji njihovih inovacija i preduzetničkih projekata.

4.   Podsticaj u stvaranju pozitivne klime u društvu za razvoj preduzetništva.

5.   Razvijanje kod potencijalnih preduzetnika stručnog, tehničkog i poslovnog samopouzdanja u uslovima globalizacije.

6.   Aktivnosti na privlačenju stranih investicija.

7.   Aktivnosti na animiranju društvene zajednice da podrži nekoliko makroprojekata od      nacionalnog značaja, sa obzirom na zaštitu životne sredine, razvoj obnovivih izvora energije, održivi razvoj sela i razvoj civilnog društva kod nas.

8.   Stvaranje uslova da rezultati inovacijske delatnosti Sistema budu podrška razvoju preduzetništva u neposrednom okruženju ali i po regijama u Srbiji sa kojima se sarađuje.

VIZIJA

Naša vizija je da kao Sistem koji je kao takav prvi nastao kod nas u fazi „tranzicije“ (1991. god.) privučemo pažnju društvene zajednice, kako Republike, tako i grada i opštine Zemun, kao i regija na kojim razvijamo mrežu podrške MSP.

Realizacijom finansijske podrške našem radu da postanemo jedna od vodećih institucija na polju privlačenja stranih investicija, kako na inovacionim projektima (na bazi naših i partnerskih rezultata istraživanja) tako i na inovacionim proizvodnjama, ne samo u okviru TP nego i oblastima u zemlji sa kojima sarađujemo.

Kao takvi postati nosioci poslovne saradnje u zemlji ali i sa inostranim partnerima i biti realizatori tehnoloških transfera.

Sa obzirom na rezultate sopstvenih istraživanja (i naših partnera u zemlji i rezultate istraživanja inostranih partnera) oformiti program i stvoriti uslove za realizaciju korišćenja obnovljivih izvora energije, kao oslonac održivog razvoja kod nas.

CILJEVI

Dugoročni

1.   Na bazi već zacrtanih pravaca rada Sistema, a sa obzirom na Zakon o istraživačkoj delatnosti i Zakon o inovacionoj delatnosti formirati odgovarajuće organizacione forme kao samostalne firme i raditi na dalje na njihovom kadrovskom jačanju i oformljenju adekvatne materijalne baze za rad.

2.   Učestvovati u ostvarivanju programa podsticanja razvoja MSP,  naročito u Beogradu i opštini Zemun.

3.   Privlačenje novih, modernih, visokih, čistih i profitabilnih tehnologija.

4.   Podsticanje preduzetništva u okruženju i regijama sa kojim se sarađuje formiranjem novih malih privatnih firmi.

5.   Pomagati mladim stručnjacima koji posle završetka školovanja žele da se bave preduzetništvom ili samostalno ili u saradnji sa postojećim gde vide mogućnost realizacije njihovih ideja.

6.   Pomoć pronalazačima ili inovatorima da se njihove ideje oforme kao projekti koji bi mogli biti podržani od lokalnih samouprava za njihovu realizaciju.

7.   Pružanje poslovnih, tehničkih i ostalih usluga MSP i preduzetnicima.

8.   Privlačenje preduzimljivih i sposobnih stručnjaka omogućujući im da realizuju svoje preduzetničke ideje.

9.   Biti značajan činilac u ostvarivanju veze između nauke, inovacija, poslovanja i tržišta.

10. Biti značajan činilac u transferu sopstvenih znanja i znanja sa fakulteta i drugih instituta, kao i znanja renomiranih inostranih firmi ka industriji.

11. Permanentno raditi na prikupljanju i transferu odgovarajućih informacija neophodnih za razvoj inovacijske delatnosti i preduzetništva.

12. Permanentno raditi na jačanju PRSTENA ZA RAZVOJ INOVACIONIH TEHNOLOGIJA ostvarivanjem što tešnje saradnje sa
lokalnim samoupravama podržavajući od strane CENTRA njegove ispostave.

Srednjoročni

1.   Organizacionim jedinicama Sistema obezbediti odgovarajuće akreditacije da bi na bazi njih bili kompetentni i konkurentni u okruženju u obezbeđivanju ugovornih poslova kako sa budžetskim instancama tako i sa javnim preduzećima republičkog i regionalnog značaja.

2.   Na bazi kratkoročno zacrtanih investicionih ciljeva (adaptacije i proširenje prostora; opremanje zacrtanih akreditacionih laboratorija i sl.) realizovati finansijske podrške republike, grada ili donatorska sredstva, a gde za to ima mogućnosti realizovati kreditne podrške poslovnih banaka.

3.   Realizovati međunarodnu saradnju sa Institutom u Moskvi (VIESH) kao i saradnju sa firmom iz mađarske na problematici biomase.

4.   Kroz saradnju sa Udruženjem privatnih MSP i preduzetnika iz Vršca uspostaviti strukturu PRSTENA ZA RAZVOJ INOVACIONIH TEHNOLOGIJA po određenim regijama u Srbiji sa CENTROM u okviru NTP IHIS-a.

 

Kratkoroèni

1.   Završiti Investicioni program adaptacije, dogradnje i opremanja NTP IHIS-a.

2.   Obezbeđenje finansijskih sredstava za neophodne mere zaštite krovnih površina protiv prokišnjavanja.

3.   Ugovaranje poslova adaptacije i dogradnje prostora IHIS-a.

4.   Na bazi rezultata animiranja potencijalnih preduzetnika i dobijenih „pisama o nameri“ pristupiti ugovaranju saradnje sa odabranim preduzetnicima.

5.   Izrade biznis planova za projekte koji proizađu iz ugovorne saradnje sa odabranim preduzetnicima.

6.   Podnošenje biznis planova resornim Ministarstvima radi podrške u finansiranju i/ili kreditiranju projekata od strane FONDA ZA RAZVOJ SRBIJE ili FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST.

7.   Pripreme odgovarajućih dokumentacija za registracije članica TP kao organizacija koje mogu konkurisati za budžetska sredstva za inovacijsku delatnost.

10. Priprema dokumentacije i oformljenje potrebnog istraživaèkog kadra za registraciju istraživačko-razvojnog instituta, člana TP IHIS-a.

11. Realizacija kredita za investicione programe članica TP koje su to ugovorile sa IHIS-om.

12. U saradnji sa Udruženjem privatnih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika pristupiti formiranju PRSTENA ZA RAZVOJ INOVACIONIH TEHNOLOGIJA, kao podrška razvoju preduzetništva u Srbiji sa CENTROM u okviru NTP IHIS-a (IHIS Tehnoeksperts d.o.o).

13. Formirati KOMITET ZA EVALUACIJU PRONALAZAČKIH IDEJA I INOVACIJA, kao deo CENTRA i PRSTENA iz prethodne tačke.

 
             

Save

Save

Save