IHIS MAGNETI d.o.o.
Tel/fax: +381 11 3070609, Mob:  +381 64 1317749; +381 64 1306879, e-mail: alen78@nadlanu.com, djdjordjo@gmail.com

ANIZOTROPNI MAGNETI

IZOTROPNI MAGNETI
MEKI FERITI
IMPEDERI JEZGRA ZA ŠAVNO VARENJE CEVI
MAGNETNI SEPARATORI I DRŽAČI
PLASTOFERITI

 

KARAKTERISTIKE KERAMIČKIH MAGNETA

Keramički ili oksidni magneti, spadaju u magnetno tvrde materijale.

Barijum ferit (Ba0.6Fe203) spada u keramičke magnete.

Keramički magneti imaju veliku koercitivnu silu koja omogućava višepolno magnetisanje, što im daje veliku prednost u odnosu na druge tipove.

Keramički magneti se proizvode klasičnom tehnologijom izrade keramike. Presovanjem se dobija određen oblik magneta, koji se zatim sinteruje na oko 1.250 ºC. Pri sinterovanju dimenzije se smanjuju za oko 15%.

Magnetisanje keramičkih magneta izvodi se na dva načina:
Elektromagnetima i impulsnim generatorima. Prvi način se koristi za jednostavna pravolinijska magnetisanja, dok se drugi način koristi za višepolna magnetisanja, kao i za složenu konfiguraciju polova. Za polje zasićenja magneta na bazi barijum ferita, uzima se da je Hs=5HcB odnosno polje jačine oko 106A/m2

Ako se obeležavanje polova vrši bojom, južni pol S se označava žutom bojom.
Keramički magneti se mogu razmagnetisati naizmeničnim magnetinim poljem ili zagrevanjem iznad Kirijeve temperature (450ºC).

Primena keramičkih magneta je vrlo široka. Koriste se u: elektro industriji, mašinskoj industriji, auto industriji, medicini, proizvodnji nameštaja, izradi reklamnih proizvoda i merno-regulacionoj tehnici.

ANIZOTROPNI MAGNETI

Barijum ferit ima heksagonalnu kristalnu stukuru sa boljim magnetnim karakteristikama duž kristalne c-ose. Ukoliko pri presovanju deluje magnetno polje, čestice će se orijentisati, tako da će dobijeni magnet imati bolje magnetne osobine u pravcu delovanja polja. Ova vrsta magneta naziva se anizotropnim.

IZOTROPNI MAGNETI

Izotropni magneti se presuju bez magnetnog polja i njihove magnetne osobine se jednake u svim pravcima. Proizvode su u raznim oblicima kao što su pločice, prstenovi, bravice, rotori, držači i po zahtevu.

MEKI FERITI

Feriti su jedinjenja oksida gvožđa i dvovaletnih oksida metala koji poseduju ferimagnetne osobine. U poređenju sa metalnim feromagneticima, feritni keramički magneti materijali imaju sledeće prednosti:

  1. veliku električnu otpornost, koja omogućava primenu feritnih jezgara pri visokim frekvencijama,
  2. visoke vrednosti početne permeabilnosti (μi=17-10.000),
  3. tehnologija dobijanja ferita omogućuje izradu jezgara različitih oblika pogodnih za primenu.

Sve ove osobine čine ferite nezamenljivim magnetinim materijalom za elektronske komponente.
Prema primeni feriti se dele na:

  1. meke ferite za široku potrošnju,
  2. meke ferite za profesionalnu upotrebu,
  3. ferite za memorije I prekidačka jezgra,
  4. mikrotalasne ferite.

Meki – nikl cink i mangan cink-feriti imaju usku histrezisnu petlju, koja ukazuje na vrlo malo koercitivno polje.

IMPEDERI JEZGRA ZA ŠAVNO VARENJE CEVI

Industrijska proizvodnja šavnih cevi koristi visokofrekventno zavarivanje cevi.

Visoka temperatura za varenje ostvaruje se indukcijom između radnog kalema i impedera i njenim usmeravanjem u zonu zavarivanja.

Feritna jezgra za impedere proizvode se od materijala koji obezbeđuje radne uslove jezgra:

- učestanost          100-500 kHz
- magnetno polje       8-16 kA/m
- temperature          80ºC

Feritna jezgra za impedere proizvode se u obliku:

  1. štapa
  2. cevi
  3. štapa sa žljebovima.

 

Prema zahtevu kupca proizvodimo jezgra od drugih materijala i dimenzija, takođe.

MAGNETNI SEPARATORI I DRŽAČI

Magnetni separatori se koriste za izdvajanje gvozdenih delova iz raznih nemagnetnih delova. Princip rada separatora sastoji se u činjenici da nehomogeno magnetno polje deluje na gvozdene čestice tako što ih privlači ka izvoru toga polja (magneta). Primeri magnetne separacije su izdvajanje gvozdenih čestica iz: plastičnih granula, livarsko peska, žitarica, ulja, bušotina nafte, keramičkoj industriji…
Pod magnetnim držačima podrazumevaju se svi sklopovi koji sadrže stalni magneti namenjeni su za držanje gvozdenih predmeta. Držač može da predstavlja sam magnet ali najčešće se izvode tako, u zavisnoti od primene, a sadrže jedan ili više magneta i jedan ili više polnih nastavaka od gvožđa. Držači najčešće imaju samo jednu radnu stranu kojom drže gvozdene predmete, ali može biti više radnih strana.

PLASTOFERITI

Posebna vrsta keramičkih magneta su plastoferiti. Oni se proizvode od smeše barijum – feritnog praha i termoplastičnog veziva tehnologijom izrade plastike. Njihove magnetne osobine su nešto slabije, ali zato imaju osobinu plastike, tj. elastičnost.
Primenjuju se u proizvodnji frižidera, zamrzivača, tuš kabina, stolarije, aplikacija.

KONTAKT

Tel/fax: +381 11 3070609, Mob:  +381 64 1317749; +381 64 1306879, e-mail: alen78@nadlanu.com, djdjordjo@gmail.com