IHIS TECHNO EXPERTS

Istraživačko Razvojni Centar

Ihis Techno experts d.o.o je preduzeće nastalo preimenovanjem i registracijom kao privrednog subjekta do sadašnjeg Instituta za hemijske izvore struje.
Istraživački tim Ihis Techno experts d.o.o. sastoji se od 4 doktora nauka i 4 magistra.
Dugogodišnji naučno istraživački rad istraživača ovog preduzeća je uglavnom iz oblasti primenjene elektrohemije, novih materijala i metalurgije. To su istraživanja iz oblasti hemijskih izvora struje: ispitivanje do sada poznatih sistema, razvoj elektrohemijskih metoda kontrole kvaliteta elektrodnog materijala kao i razvoj i ispitivanje novih elektrodnih materijala. Takođe su vršena istraživanja u oblasti katodne zaštite, njene primene kao i elektrohemijska ispitivanja korišćenih materijala.
U novije vreme u Ihis-u se dosta radi na istraživanju alternativnih izvora energije kao i ekološki pogodnih sredstava za dezinfekciju.

Tokom dugogodišnjeg rada ovih istraživača objavljeno je veliki broj naučnih i stručnih radova iz pomenutih oblasti. Takođe je urađen veliki broj inovacionih kao i tehnoloških projekata finansiran od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije.

Prezentacija o biogasu

1. TR 260
„Novi materijali za primenu u proizvodnji elektrohemijskih izvora energije“

Uspešno realizovan projekt. Napravljeni su i ispitni modeli akumulatora sa primenjenim novim materijalima. Objavljen naučni rad:“Hydrogen absorption and electrochemical properties of Mg2Ni-type allooys synthesized by mechanical alloying“, Journal of Power Sources, 158 (1) 730-734.

IHIS Institut za hemijske izvore struje, Beograd, 2002-2004

2. TR006756

 „Razvoj i istraživanje optimalne kalibracije čelične trake, sastava punila i tehnološkog postupka izrade punjene žice za zavarivanje“

Uspešno realizovan projekt. Urađena linija za uzdužnu kalibraciju čelične trake, kontinuirano punjenje prahovima i zatvaranje čeličnog plašta na kalibrisanim valjcima za formiranje punjene žice. Nabavljena oprema za pripremu i sušenje prahova.
IHIS Institut za hemijske izvore struje, Beograd, 2005-2007
(registrovan kao: IHIS Techno-experts d.o.o.- Beograd, RIO)

linija

3. EVB: 451-01-02960/2006-46

„Razvoj tehnologije proizvodnje univerzalnog aglomeriranog praška za zavarivanje EPP postupkom“

Predmet razvojnog rada obuhvata skup aktivnosti na izradi recepture i proizvodnji aglomeriranog praška. Cilj rada je razvoj i osvajanje proizvodnje univerzalnog aglomeriranog praška sa potrebnim zavarivačko - tehnološkim karakteristikama.

IHIS Nauèno tehnološki park a.d. - Zemun, 2007/08

4. EVB: 451-01-02960/2006-44

 „Modifikovane legure Pb-Ag-Ca za elektrodne rešetke u olovnim akumulatorima i anode u hidrometalurgiji“

Razvoj tehnološkog postupka izrade predlegure Pb-Ag-Ca i modifikovane trojne legure PbSnCa. Mehanička i strukturna karakterizacija modifikovane legure PbAgCa.

IHIS Razvojno proizvodni centar, Beograd, 2007/08

5. EVB: TR – 19029

 „Razvoj tehnološkog postupka proizvodnje ferata (FeO42-, FeO43-), snažnih ekološki bezbednih oksidacionih agenasa“

Predmet istraživanja je razvoj elektrohemijskog postupka sinteze rastvora ferata (FeO42- ), kao ekološki bezbednih oksidacionih jedinjenja, u ovom slučaju za primenu u procesima tretmana voda.

Predloženi Projekat predviđa da se razvije tehnološki postupak dobijanja ferata elektrohemijskim putem, anodnom oksidacijom ugljeničnog čelika, belog i sivog livenog gvožđa u jako alkalnim rastvorima natrijum i kalijum hidroksida. Na osnovu parametara dobijenih u okviru razvoja tehnološkog postupka konstruisao bi se demonstracioni elektrolizer sa pratećim uređajima za proizvodnju ferata, čija bi prvenstvena namena bila tretman zaprljanih i zagađenih voda.

RIO IHIS Techno-experts d.o.o.- Beograd,

6. EVB: TR-19061

“Istraživanje optimalnog sastava metalnih komponenti i niskomolekularnih hidrofobnih jedinjenja za razvoj novog metalurškog kvaliteta punjene žice za zavarivanje čelika namenjenih za rad na niskim temperaturama“

RIO IHIS Techno-experts d.o.o.- Beograd

 
 

Takođe je bio učesnik na još dva projekta:

  • trogodišnji top-down projekat (2005 - 2007) pod nazivom "Studija izvodljivosti za osnivanje naučno-tehnoloških parkova u Srbiji"
  • jednogodišnji inovacioni projekat "Mogućnosti supstitucije alata od volfram karbida bor karbidom u mašinstvu i rudarstvu"
 

Save

Save

Save

Save